Przedszkole nr 268 w Warszawie

Przedszkole "Słoneczny Promyk" nr 268
ul. Przytyk 5a
01- 962 Warszawa

tel: (22) 834 35 97

Procedura bezpieczeństwa i organizacji pracy
obowiązująca od 1 września 2020r. do odwołania
 


Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 268 "Słoneczny Promyk"
w czasie pandemii COVID-19

 


 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk”
 
Podstawa prawna: Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola
 
 
 
 1. Zasady ogólne
 
 1. Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe. Przyprowadzenie chorego dziecka jest krzywdą dla niego i dla innych.
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione.
 3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w określonych godzinach, zgodnie z Regulaminem Przedszkola i Ramowym rozkładem dnia.
 4. Przyprowadzone do przedszkola dzieci powinny być we właściwy sposób przekazane pod opiekę pracownikowi przedszkola.
 
 
 1. Opiekunowie
 
 1. Opiekunami dziecka w rozumieniu niniejszej procedury są: rodzice dziecka lub osoby przez rodziców upoważnione.
 2. Pisemne upoważnienie powinno być opatrzone datą i zawierać imię, nazwisko i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.
 3. Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna być pełnoletnia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Wystawiając upoważnienie rodzice gwarantują, że osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo i przejąć w tym zakresie odpowiedzialność prawną.
 
 
 1. Przyprowadzanie dzieci
 
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do godziny podanej w Regulaminie Przedszkola.
 2. Za przyprowadzone uznaje się dziecko, które wraz z opiekunem przekroczyło próg budynku przedszkola, zostało dopilnowane w szatni (przebrane) i przekazane pracownikowi przedszkola lub nauczycielowi.
 3. W przypadku spóźnienia opiekun musi przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 
 
 1. Odbieranie dzieci
 
 1. Odbieranie dzieci następuje w godzinach pracy przedszkola.
 2. Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę przez nich upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa opatrzonego datą, zawierającą imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionej osoby.
 3. Nie dopuszcza się ustnych ustaleń z nauczycielem, co do odbioru dziecka przez osoby trzecie.
 4. Rodzice lub osoby upoważnione, odbierając dziecko z przedszkola, wywołują je z sali za pomocą video domofonu. Umożliwia to nauczycielowi identyfikację osoby odbierającej.
 
 
 1. Naruszenia zasad i tryb postępowania
 
 1. Nie wydaje się dziecka osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, stosuje się zasady określone w ust. 2 pkt b).
 2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola, zostaje wszczęte następujące postępowanie:
 
 1. nauczyciel dzwoni do rodziców dziecka. Po nawiązaniu bezpośredniego połączenia nauczyciel:
 2. ustala godzinę odbioru;
 3. zapisuje godzinę faktycznego odebrania w dzienniku zajęć oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 4. następnego dnia informuje dyrektora placówki o spóźnieniu;
 5. nauczyciel dzwoni do rodziców dziecka. Jeżeli nikt nie odbierze połączenia lub gdy włączy się automatyczna sekretarka, nauczyciel:
 • informuje telefonicznie dyrektora przedszkola o zdarzeniu;
 • dzwoni na numer alarmowy, powiadamiając odpowiednie służby o konieczności przejęcia pieczy nad dzieckiem;
 • czeka z dzieckiem na przybycie funkcjonariuszy;
 • przekazuje dziecko funkcjonariuszom i spisuje protokół.
 
 1. W przypadku notorycznego nieprzestrzegania godzin odbioru dziecka z przedszkola Rada Pedagogiczna może wnioskować o skreślenie dziecka z listy przedszkolaków (zgodnie z  § 39 ust. 9 pkt 5 oraz  § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Przedszkola).
 
biedronki
misie
wiewiórki
motylki
tygryski
delfinki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.