Przedszkole nr 268 w Warszawie

Przedszkole "Słoneczny Promyk" nr 268
ul. Przytyk 5a
01- 962 Warszawa

tel: (22) 834 35 97

Regulamin Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk”
 
Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci w wieku od lat 3 do 5.
 
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących ustaleń:
 
 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, trwa do 31 sierpnia roku następnego.
 4. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 17:30 od poniedziałku do piątku.
 5. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8:30, a odebrać do godziny 17:30.
 6. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola przez rodziców, lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 8. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.
 9. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice dziecka zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 10. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola mogą być  ubezpieczone w placówce od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 11. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza przebiega w oparciu o wybrany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez dyrektora.
 12. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia, ustalone przez nauczycieli dla poszczególnych oddziałów, które uwzględniają potrzeby rozwojowe dziecka.
 13. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z 1, 2, 3 lub 4 posiłków dziennie. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
 14. Nie należy dawać dzieciom do przedszkola dodatkowego pożywienia, słodyczy oraz żadnych lekarstw.
 15. Wysokość, oraz zasady pobierania opłat za  pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
 16. Zaleganie z opłatą za przedszkole przez 2 miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 18. Wszelkie sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z nauczycielkami lub dyrektorem przedszkola.
 19. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się rozwojem dziecka, jego postępami i zachowaniem, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia dla rodziców.
 20. Z wszelkimi uwagami, sugestiami dotyczącymi działalności przedszkola rodzice winni zwracać bezpośrednio do dyrektora placówki.
biedronki
misie
wiewiórki
motylki
tygryski
delfinki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.