Przedszkole nr 268 w Warszawie

Przedszkole "Słoneczny Promyk" nr 268
ul. Przytyk 5a
01- 962 Warszawa

tel: (22) 834 35 97

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://slonecznypromyk.pl/

Data publikacji strony 2014-01-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-06-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.1

Część plików jest niedostępna cyfrowo (skany dokumentów, mapka, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków)

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Zielonka, e-mail: p268@eduwarszawa.pl. Numer telefonu: 22 834-35-97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk” w Warszawie ma siedzibę przy ul. Przytyk 5a. Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia, przy których nie ma podjazdów dla wózków. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci, personelu i petentów prowadzi: pierwsza furtka, wąski chodnik o długości ok. 40 metrów wzdłuż ulicy Przytyk pomiędzy ogrodzeniem i budynkiem przedszkola, druga furtka, następnie trzeba pokonać dwa stopnie schodów, pierwsze drzwi wejściowe i drugie drzwi. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 140 cm. Sale dziecięce znajdują się na trzech poziomach: parterze – trzeba pokonać w wąskim holu 4 stopnie schodów, I piętrze – trzeba pokonać 22 stopnie schodów i piwnicy – trzeba pokonać 11 stopni wąskich schodów. Szatnia dziecięca umiejscowiona jest w piwnicy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do wejścia drugiego, po przekroczeniu pierwszej furtki trzeba pokonać 8 stopni schodów.

Przed terenem przedszkola, wzdłuż ulicy Przytyk znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

biedronki
misie
wiewiórki
motylki
tygryski
delfinki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.